Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Wijziging van de tekst van en bijlagen I, II, III, IV, VI en VIII bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen

  Genève, 18-12-2009

  Inwerkingtreding: 20-01-2022

 • Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

  Brussel, 28-06-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Pristina, 29-07-2020

  Inwerkingtreding: 31-12-2021

 • Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden

  Doha, 01-11-2021

  Inwerkingtreding: 14-12-2021

 • Wijzigingen van Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC)

  Genève, 30-10-2020

  Inwerkingtreding: 09-12-2021

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag tot wijziging van de notawisseling houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering, zoals gewijzigd middels notawisseling van 24 januari 2013, van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag

  Berlijn, 25-11-2021

  Inwerkingtreding: 25-11-2021

 • Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Negentiende Bijeenkomst van de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens

  's-Gravenhage, 12-11-2021

  Inwerkingtreding: 12-11-2021

 • Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht

  Washington, 07-06-2021

  Inwerkingtreding: 02-11-2021

 • Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming

  Brussel, 17-02-2016

  Inwerkingtreding: 01-11-2021

 • Protocol betreffende privileges en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

  Brussel, 29-06-2016

  Inwerkingtreding: 27-10-2021

Depositaire verdragen